Phương pháp xử lý nước thải

Chia sẻ các phương pháp xử lý nước thải hiệu quả, hạn chế đưa vào môi trường nguồn nước bị ô nhiễm góp phần bảo vệ môi trường. Nước thải từ nhiều nguồn khác nhau sẽ có tính chất ô nhiễm và phương pháp xử lý khác nhau.

Nhóm phát triển

 • Bà Tám
  Bà Tám
  Đóng góp: 115 bài
 • Tony Buổi Sáng
  Tony Buổi Sáng
  Đóng góp: 30 bài
 • Long Lì Lợm
  Long Lì Lợm
  Đóng góp: 23 bài
 • Sen Hồng
  Sen Hồng
  Đóng góp: 13 bài
 • Trinh Kelly
  Trinh Kelly
  Đóng góp: 12 bài
 • Môi Trường DEAL
  Môi Trường DEAL
  Đóng góp: 08 bài