Khác

Bạn có biết ý nghĩa của các kí tự trên mã thẻ bảo hiểm y tế?
Tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là quyền lợi của mỗi người lao động. Mặc dù vậy, không nhiều người biết được ý nghĩa của các kí tự trên thẻ bảo hiểm y tế mà họ vẫn đang dùng.